Vyšehrad - komín

 

 

 

 

 

Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni - zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

 

Měření malého zdroje je povinna mít vyhotovené každá firma, která má umístěn ve své  provozovně-objektu spotřebič (kotel, ohřívač TUV, teplovzdušný agregát) o výkonu

11kW-200kW 1x za dva roky. Tato povinnost platí i pro školy, obecní úřady, neziskové organizace atd.

Měření se provádí ihned na místě a nemusí se předem nikde nahlašovat.

 

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ MALÝCH ZDROJŮ

Autorizace se vztahuje na měření účinnosti, množství znečišťujících látek a kontrolu spalinových cest u malých zdrojů (jmenovitý tepelný výkon do 200 kW) znečišťování ovzduší, spalujících všechny druhy paliv.
Cena autorizovaného měření je vždy smluvní.

U většiny zakázek po celé České republice NEÚČTUJEME DOPRAVU.
 

Termín měření přizpůsobíme Vašim požadavkům. Do deseti dnů po měření Vám budou doručeny protokoly o provedení autorizovaného měření a kontrol spalinových cest.

Vy jste povinni oznámit provedení měření a jeho výsledky městskému nebo obecnímu úřadu do 30 dnů od data uskutečnění měření. Po dohodě zajistíme také odstranění závad zjištěných při kontrole stavu spalinových cest. Nabízíme Vám také pravidelné revize a kontroly spalinových cest. Po dohodě zajistíme také seřízení hořáků tak, aby nastavení bylo optimální, zvýšila se efektivita provozu kotlů a aby emise znečišťujících látek nepřesahovaly limity určené právními předpisy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola spalinových cest

Kontrolou spalinových cest prováděnou samostatně nebo při jednorázovém měření účinnosti spalování malých zdrojů znečišťování ovzduší se rozumí ověřování, zda
je zajištěn dostatečný a bezpečný odvod a rozptyl spalin ze spotřebiče do volného ovzduší,
je ve spalinové cestě dostatečný počet vhodných kontrolních, čisticích a měřicích otvorů,
nejsou ohroženy životy a zdraví obyvatel objektu možným únikem spalin netěsnostmi kouřovodů a komínů,
je zajištěn bezpečný průchod pro vymetací a čisticí nástroje v celé účinné i neúčinné výšce průduchu komína,
je zajištěn přístup k místům kontroly a čištění komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a větracích průduchů umožňující, aby při jejich kontrole a čištění byly dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kontrola spalinových cest se provádí podle schválených technologických postupů. Tyto postupy jsou stanoveny pro jednotlivé typy spalinových cest v závislosti na druhu připojeného spalovacího zdroje a použitého paliva. Na základě výsledků kontroly je posouzeno, zda aktuální stav spalinových cest odpovídá požadavkům stavebního zákona a příslušným technickým normám; případně je stanoven postup k odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolou spalinových cest se zjišťuje shoda konstrukce příslušné spalinové cesty s platnými zvláštními právními předpisy1) a technickými předpisy1).

Lhůty provádění kontroly spalinových cest a účinnosti spalování

Druh paliva

Kontrola spalinových cest a)

Kontrola účinnosti spalování

Výkon v  kW.

Lhůty

Výkon v kW.

Lhůty

Plynná a kapalná paliva

0 až 50

1 x za 6.měsíců

11 až 50

1 x za 2. roky

nad 50

1 x za 3.měsíce

nad 50

1 x za 2. roky

Tuhá paliva

0 až 50

1 x za 6.měsíců

15 až 50

1 x za 2. roky

nad 50

1 x za 6.měsíce

nad 50

1 x za 2. roky

 

 

Kontrola a zkoušení spalinových cest podle ČSN 734201 / 2002.

Komínová konstrukce a komínová vložka musí být označena identifikačním štítkem podle 4.9 a 7.1 ČSN EN 1443, kde kromě těchto údajů se ještě doplní:

- název organizace která instalaci komína nebo vložky provedla;

- datum provedení konstrukce nebo vložky;

- velikost komínového průduchu;

- účinná výška komína.

Identifikační štítek se umístí na přístupném místě na spalinové cestě, např. ke kontrolnímu otvoru, k sopouchu komína nebo na zadní stranu komínových dvířek. Bez identifikačního štítku nemůže být vystavena revizní zpráva.

U sdružených komínů vícepodlažních budov se označuje u komínových průduchů trvanlivým způsobem na krycí desce komína:

- podlaží, ve kterém je na příslušný průduch komína připojen spotřebič;

- druh paliva, jehož spaliny jsou komínovým průduchem odváděny.

Označení komínů může být nahrazeno orientačním náčrtkem komínových těles s vyznačením komínových průduchů a s přílohou kde je popsán způsob a druh připojení jednotlivých spotřebičů k jednotlivým komínovým průduchům (pasport komínů). Doklad se uloží u správce objektu, kopii vlastní zpracovatel zprávy.

Při označování komínových průduchů na místě se doporučuje vyznačit písmenem a číslicí napojené spotřebiče v jednotlivých podlažích takto :

2. podzemní podlaží 02

1. podzemní podlaží 01

1. nadzemní podlaží 1

2. nadzemní podlaží 2 atd.

 

Druh paliva připojeného spotřebiče na průduch komína se doporučuje značit schématickou značkou např. takto:

/ pro tuhá paliva

X pro plynná paliva

O pro kapalná paliva.

Kontrola a zkoušení spalinové cesty

Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po jeho výměně popř. po změně paliva a před uvedením spotřebiče do provozu se zejména kontroluje zda:

- komín a kouřovod zajistí za všech provozních podmínek připojených spotřebičů bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění a ohrožení bezpečnosti. Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebičů;

- konstrukce komína a komínová vložka je označena podle ČSN EN 1443, nebo průduchy sdružených komínů jsou označené podle shora uvedeného značení,

- konstrukce komína nebo komínová vložka odpovídá údajům uvedeným na identifikačního štítku podle;

- komínová vložka nebo komínový systém má certifikát;

- připojený spotřebič odpovídá parametrům spalinové cesty;

- spalinová cesta splňuje podmínky kapitoly 5 pro připojený spotřebič;

- byly splněny technologické podmínky výrobce a dodavatele spotřebičů popř. další požadavky norem a předpisů v platném znění;

- je komín vyveden v dostatečné výšce nad střechu budovy a nejbližší okolí;

- jsou zajištěné bezpečné přístupy ke kontrole a čištění průduchu komína a kouřovodu;

- je zajištěna požární bezpečnost budovy z hlediska spalinové cesty

Výsledek kontroly je zapsán do revizní zprávy spalinové cesty podle přílohy B, jejíž nedílnou přílohou je technická zpráva podle přílohy C této ČSN. Technická zpráva se doplní kontrolním výpočtem.

Příslušný stavební úřad, vlastník objektu, nebo uživatel spotřebiče může podle okolností zadat provedení zkoušky těsnosti komína, nebo zkoušku tlakovou, zejména v těchto případech:

a) při kolaudaci staveb a jejich změn;

b) po požáru nebo vyhoření sazí v komínovém průduchu;

c) při vzniku nebo podezření vzniku trhlin a netěsností komína v důsledku otřesů, sedání zdiva apod.

Zkouška těsnosti se provádí u komínů tlakové třídy N1 a N2. Účelem zkoušky těsnosti je zjistit netěsnosti komínové vložky a komínového pláště, kterými by mohly unikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů, nebo by mohly být příčinou tahových závad nasáváním okolního vzduchu do komínového průduchu.

Před zkouškou těsnosti je třeba zpřístupnit všechny prostory a místnosti přilehlé ke zkoušeným komínům, obnažit komínový plášť (např. odstranit tapety, sejmout obrazy, odsunout nábytek apod.) a komínové průduchy důkladně vyčistit.

Po utěsnění všech sopouchů je třeba komínové průduchy předehřát, aby v nich vznikl dostatečný tah; potom se do vybíracích otvorů vloží dýmotvorná směs, která se zapálí. Když dým naplní celý komínový průduch a objeví se u jeho vyústění, komínový průduch se uzavře. Vývoj dýmu je třeba udržovat tak, aby komínový průduch byl trvale naplněn spalinami nejméně 10 min. Potom se vykoná kontrolní obchůzka a prohlídka všech přilehlých místností a prostorů, při které se zajišťuje zrakem, čichem nebo měřením měřicím zařízením (např. trubičkami CO) pronikání spalin komínovým pláštěm. Přitom je třeba věnovat zvláštní pozornost vývodům instalací (např. elektrickým vypínačům, rozvodným skříním, vývodům plynu, vody apod.) a podlahám, zejména v místě komínového tělesa.

O vykonané zkoušce se sepíše protokol.

Podle požadavku a zadání objednatele, investora, stavebníka nebo příslušného stavebního úřadu se provede zkouška plynotěsnosti komína. Zkouška plynotěsnosti se provádí u komínů a komínových vložek, popř. na celé spalinové cestě tlakové třídy N1, N2, P1, P2, H1, H2.

Zkouška plynotěsnosti se provede vzduchem nebo inertním plynem pro komíny s přirozeným tahem při zkušebním tlaku 40 Pa (pro třídu N1), nebo 20 Pa (pro třídu N2), pro přetlakové komíny při zkušebním tlaku 200 Pa (třída P1, P2) a pro vysokopřetlakové komíny při zkušebním tlaku 5000 Pa (třída H1, H2).

Před zkouškou plynotěsnosti musí být všechny otvory na spalinové cestě dokonale uzavřeny. Při odpovídajícím způsobu zkoušení (doba zkoušení je 30 minut) nesmí únik plynu, v litrech za sekundu na čtvereční metr vnitřního povrchu průduchu komína nebo kouřovodu včetně spár, přesáhnout hodnoty podle tabulky 4 ČSN EN 1443.

 

Kontaktní osoba: Stanislav KALA, tel.: 777 034 931